Политика за поверителност на личните данни (GDPR)


Политика за поверителност при използване на nikolovphoto.com

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ и ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА COOKIES

С настоящата политика имаме за цел да Ви информираме как nikolovphoto.com, като администратор на лични данни, обработваме вашите данни в процеса на взаимоотношенията ни при ползването на услугите.

Каква информация събираме за вас?

Лични данни са информация попълнена от вас в различни форми на сайта при неговото използване, при кореспонденция по имейл, или при контакт по телефона. Това може да включва информация предоставена от вас пускане на мейл, или ъплоуд на някоя снимка от TFP секцията.

Информацията, която предоставяте може да включва:
 • име
 • адрес
 • имейл адрес
 • телефонен номер
 • снимка

Какви данни събираме от вас при посещение на сайта (политика за поверителност)

(голяма част от данните изброени в долния списък са трафични данни или такива, които не са персонални и не могат да ви идентифицират еднозначно)

 • технически данни – те могат да включват IP адрес чрез, който се обявявате в мрежата, вид браузър, версия на браузъра, настройка за часова зона, приемани езици от браузъра, операционна система, тип устройство, марка за мобилни устройства. Тези данни са събирани от наше име, а е възможно част от тях да бъдат събирани и от Cookies на трети лица.
 • данни за посещението – URL на посетената страница, информация за активности направени на уебсайта, ваши преглеждания или търсения. Най-често посещавано съдържание, време за отговор на страниците ни, грешки при зареждането, продължителност за посещението на определени страници, информация за кликвания, местения на курсора, данни за поведението на потребителя.

Как се ползват вашите лични данни и на какво правно основание

Извършват се обработката на вашите лични данни по различни причини. Някои от тях са, за да можеда се разберем по-лесно. За да може да се ограничим откъм въпроси. Когато се изискват от вас лични данни, то това е за да можем да си изпълним законовите или договорните задължения.

Има определени данни, които ако не бъдат предоставени, няма да може да си изпълним задълженията и да предоставим нужните услуги. В този случай може да се наложи да не предоставим услугата, която желаете от нас, но ние ще ви уведомим, ако това е така.

Може да обработваме вашите лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт, адрес, с цел евентуално упражняване на наши права или претенции срещу вас в бъдеще. Това обработване се основава на легитимния ни интерес да можем да защитим правата си при евентуални спорове.

Най-често използваме ваша лична информация за следните цели: (политика за поверителност)

Няма да споделяме ваши лични данни с трета страна за маркетингови цели!

Можем да обработваме вашите лични данни за изпълнението на договор с вас; когато трябва да спазим и изпълним наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (напр. за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност).

Освен когато вашите основни интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси; когато е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси (или жизненоважни интереси на друг); и/или когато това е необходимо в обществен интерес или за упражняването на официални правомощия.

Как и на кого разкриваме ваши лични данни (политика за поверителност)

Не се продават ваши лични данни на трети лица, а и за вбъдеще ще е така!

В рамките на нашата организация само ограничен брой служители имат достъп до вашите лични данни, като до различни данни нямат достъп всеки един от тези служители, а само толкова колкото има нужда за изпълнение на служебните си ангажименти. Тези служетели имат задължение да пазят поверителност и да не разкриват тези лични данни.

Взели сме всички съвременни технически мерки за защите от разпространение на личните ви данни.

Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е необходимо за упражняване на наши права, вкл. права по Общи условия или за защита на наши легитимни интереси (вкл. легитимни интереси на трети лица) съобразно приложимото законодателство. Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети лица, като:

 • адвокати, счетоводители, одитори или други консултанти

Съхранение на ваши лични данни (политика за поверителност)

Съхраняваме вашите лични данни в Европейския съюз (ЕС) и в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Информация събрана от трети лица, например чрез Cookies, която се отнася до интернет трафика и анализирането му. Както и поведението на потребителите може да се управлява от сървъри разположени в ЕС, ЕИП, както и такива извън тези структури.

Стремим да не предаваме вашите лични данни извън ЕИП, освен ако не са налице подходящи защитни механизми, включително:

(а) решение за наличие на достатъчно ниво на защита на Европейската комисия по отношение на държавата или държавите – получатели;

(б) сертификация за „защита на поверителността” („privacy shield“);

(в) подходящи задължителни корпоративни правила;

(г) одобрен кодекс за поведение заедно със задължителни и изпълними ангажименти за администратора или обработващия лични данни в страната извън ЕС и ЕИП;

(д) одобрен механизъм за сертифициране, заедно със задължителен и изпълним ангажимент на администратора или обработващия лични данни в държава извън ЕС и ЕИП за прилагане на подходящи предпазни мерки; или

(е) стандартни договорни клаузи на ЕС, одобрени от Европейската комисия.

Вашите права

Вашите права във връзка с обработката на личните ви данни са следните:

 • да поискате от нас потвърждение дали обработваме или не личните ви данни
 • да поискате от нас копие на личните данни, които сме събрали за вас
 • да поискате да редактирате данните си
 • да поискате от нас за изтрием личните ви данни, които сме събрали при нас – Правото да бъдете забравени
 • преносимост – да поискате да предадем някои от вашите данни в общодостъпен компютърно четим формат
 • имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни
 • имате право да оттеглите вече дадено съгласие за обработка на лично данни

Имайте предвид, че вашите права,

… описани по-горе, могат да бъдат ограничени в определени случаи и са предмет на приложимото законодателство за защита на личните данни.

Напр. вашето право да възразите срещу обработването на личните ви данни може да бъде ограничено, ако докажем, че имаме безспорни законови основания за обработването на личните ви данни, които имат преимущество пред вашите интереси.

Ще трябва да потвърдите самоличността си и да ни предоставите допълнителни детайли, за да ни помогнете да отговорим на вашата молба.

За изпълнение на ваши искания не ни дължите такса, освен ако тези искания не са чести и повтарящи се за един и същ тип информация през кратки периоди по-чести от 1 година или освен ако това е разрешено от закона.

В случай на такса, тя ще бъде разумна и пропорционална на вашето искане.

За да упражните тези си права,

… моля свържете се с нас на посочените по-долу контакти или чрез автоматичните функционалности в сайта. Надяваме се, че ще удовлетворим на всички ваши запитвания, относно начина на обработка на личните ви данни, но вие имате право да подадете и жалба до съответните органи за защита на данните.

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от това време, в който случай ще Ви уведомим.

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни (политика за поверителност)

Ние пазим вашите лични данни само толкова колкото е необходимо съгласно политиката за съхранение на данни и не по-дълго от необходимото за осъществяване на целите изброени в настоящите правила или съгласно приложимото законодателство.

Включително спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение за целите на удовлетворяването на законови. Счетоводни или отчетни изисквания и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица).

Политика за съхранение на данни.

Ако ви е необходима допълнителна информация
относно това колко време съхраняваме личните ви данни, свържете се с нас на office@nikolovphoto.com.

Имайте предвид, че можем да обработваме всички ваши лични данни, които са анонимизирани, без допълнително уведомление.

Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период.

В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).

Защита на данните

Личните данни, които предоставяте се съхраняват на сървър хостван при трети лица. Стремим се да поддържаме последни технологии и наини за контрол на достъпа с цел да не се получава неразрешен достъп до информация. Вие имате отговорност за опазването на всички средства, с които се удостоверявате пред нас.

Лични данни на деца

На нашия уебсайт съзнателно не събираме лични данни на деца на възраст под 16 г. Ако сте родител или друг законен представител и знаете за събрани лични данни за такова лице, моля своевременно да ни информирате, за да можем да заличим данните при нас. Ако ние открием, че лице под 16 г. ни е предоставило данните си, то ние ще ги заличим веднага.

Cookies и социални мрежи

Нашия сайт използва Cookies. Това ни помага да ви показваме по-адекватно и ориентирано към вас съдържание и да оптимизираме работата на сайта ни. Обработването е свързано с ваше дадено съгласие на уебсайта ни или чрез настройките на вашия уеб браузър.

Уебсайта не може да включва функционалности за социални мрежи и канали като например facebook, Linkedin, youtube, instagram или други.

Данни за контакт

Може да се свържете с нас на office@nikolovphoto.com или 0877792434

Моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и др.)

Кога НЕ Е НЕОБХОДИМО искане на съгласие за събиране и обработване на лични данни

 

Извадка от “cpdp.bg”

Специфична хипотеза на обработване на лични данни без да се изисква съгласие на субекта на данните е фотографирането и видеозаснемането на лица на публично място.

Ако то се извършва от физическо лице в хода на чисто лични занимания, тогава Общият регламент изобщо не се прилага. В случай, че заснемането е част от професионална дейност, тогава биха могли да се приложат изключенията и облекченията за академично, художествено или литературно изразяване по чл. 85 от ОРЗД.

Тук следва да се отчита и разпоредбата на чл. 13 от Закона за авторското право и сродните му права, съгласно която фотографът (видеооператорът) не изисква съгласие от изобразеното лице, ако изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното лице или на публично или обществено място, изображението на лицето е само детайл в произведение, показващо събрание, шествие или пейзаж или изобразеното лице е получило възнаграждение, за да позира.

Последна актуализация на документа 16.04.2019 г.